Во својата посветеност и  поддршка на малите произиводители на храна од руралните средини, Слоу Фуд Македонија секогаш ја потенцира нивната важност за развојот на локалната економија, снабдувањето со храна, заштитата на биодиверзитетот, традициите и животната средина.

Всушност тоа е дел од нашата мисија која се темели врз давањето глас и видливост токму на овие производители, подигањето на свеста за вистинската вредност на нивната работа и обезбедувањето на алатки потребни за да можат да работат во подобри услови.

Повеќе за новата дигитална алатка за поврзување на малите производители на следниов ЛИНК.