Четврток, 26 април, во 10 часот, Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански Концепт (НЕКСУС), ja промовираше и стави во функција Платформата  Prijavi.mk. Платформата има за цел да го зголеми учеството на граѓаните во утврдувањето и решавањето на секојдневните локални проблеми.  Целта на Prijavi.mk е да поттикне поголема интеракција помеѓу единиците на локалната самоуправа и граѓаните, да создаде атмосфера на поголемо граѓанско учество, преку која граѓаните ќе можат  директно да ги искажат нивните жалби и поплаки, а со тоа да вршат  и следење на работата на локалната власт.