Следење и известување за владеењето на право во ЕУ. Краток документ од Дијалогот за владеење на правото: Мониторинг на владеењето на правото за земјите-членки на ЕУ и кандидатите:

Премостување на јазот

DOWNLOAD PDF