(Скопје, 07 јули 2017 година) Коалиција на младински организации СЕГА го одржа своето Годишно Собрание во хотел Континентал, Скопје.

Согласно дневниот ред беше усвоен записникот од претходната седница на Собранието, програмскиот и финансискиот извештај за работа за 2016 година како и Годишната програма на СЕГА за 2017 година. Исто така на Собранието се направи преглед на Нацрт Стратешки План на СЕГА за периодот од 2018 – 2022 година, како и презентација на новитети во работата на СЕГА за нареден период.

Следно, г-ѓа Сунчица Саздовска од канцеларија на ТАКСО во Р.Македонија ги презентира наодите од Извештајот за овозможувачка околина за развој на граѓанското општество во Македонија 2016.

Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа на младински организации активна во полето на лобирање за промени во младинските политики, посветена кон подржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации и учеството на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми.