Вкупен буџет: 270.000 МKД

Времетраење: 01.12.2021 – 30.09.2022

КОНСТИТУЕНТИ

Деца и млади и бездомни мачки.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Преку граѓански активизам до системски решенија за бездомните мачки за што е потребна акција

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Мачките не се во системот и програмата на владата за заштита на бездомни животни. За жал и покрај неколкуте иницијативи на граѓански организации и граѓани (активисти), повторно не постои програма која би обезбедила систематска заштита на мачките, како и спречување на нивното неконтролирано множење.

Со оваа акција, покрај соработката со другите ГО, е предвидено да се влијае на властите да преземат посистематски мерки за спречување на овој проблем. Граѓанскиот активизам како многу битна алатка за јакнење на свеста кај лицата кои поради суеверија и сличен културолошки менталитет одбиваат да ги стерилизираат домашните миленици, што доведува до неконтролиран раст на  бројот на бездомни животни.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Да се влијае за подобрување на системски решенија за подобрување на состојбата со бездомни животни.

Специфична цел: Стерилизација на бездомни мачки и подигнување на свеста за важноста на стерилизацијата.

РЕЗУЛТАТИ

  1. Подобрена соработка помеѓу релевантните чинители
  2. Промовиран младински активизам за грижа на бездомни мачки
  3. Спроведена кампања за подигнување на свеста и емпатијата кон бездомните мачки

АКТИВНОСТИ

  1. Покренување иницијатива со други граѓански организации за вметнување на мачките во системот на заштита на бездомни животни;
  2. Акција за обезбедување засолниште за мачките во заедницата
  3. Спроведување на онлајн кампања за стерилизација домашни мачки
  4. Спроведување на акции за промовирање на вдомување на бездомни мачки

Веб страна