Вкупен буџет: 329.100 МКД

Времетраење: 01.12.2020 – 30.06.2020 (7 месеци)

КОНСТИТУЕНТИ

Конституенти на здружението Достоинствен Работник се млади лица до 29 годишна возраст од различна социо-културна и етничка припадност.

Јавен и приватен сектор: Општина Прилеп, средните училишта, бизнис секторот во оваа општина.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Унапредување и одржување правични и продуктивни работни средини за развој на локалната заедница.

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Проблемот на пазарот на трудот изразен во форма на несоодветно квалификувани работници според потребитеби влијаел на идниот економски раст и преку создавање на бариери за претпријатијата се креира јаз со кој ќе биде тешко да се пополнат работни места кои се високо побарувани, бидејќи динамичноста на економијата ќе бара соодветно формално образование и дополнителни обуки. Недоволниот број на квалификувани работници според потребите, во услови на пандемија кога нема доволна понуда на работници со соодветни вештини, е една од пречките за раст на стапката на вработување.

Според податоците објавени на Агенцијата за вработување на национално ниво, за слободните работни места, работодавачите се изјасниле дека се соочиле со одредени потешкотии при пополнување на работните места: немање доволно работно искуство, немање на знаења и вештини за извршување на работните задачи кои ги побарува работното место.

Усогласувањете на потребите во локалната заедница би можело да има значаен ефект и врз локалниот економски развој за што е потребен координиран пристап за унапредување на образовниот систем и програмите на средните стручни училишта да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат компаниите и предвидување на идните потреби за надминување на неусогласеноста на побарувачката на работна сила со образовниот систем.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Да се создадат пристојни работни места за младите лица до 29 години и нивно активно вклучување во пазарот на трудот на локално ниво од страна на работодавачите.

Специфична цел/и:

  • Да се подобрат условите во инвестициската политика на локалната заедница, развој на претпријатијата, образованието и активните политики на пазарот на трудот од страна на општината;
  • Да се зголеми свесноста за предностите и предизвиците на социјалното претприемништво кај младите лица од средните технички училишта;

РЕЗУЛТАТИ

  1. Зајакнати капацитетите на Економскиот совет при општина Прилеп;
  2. Организирани две работнилници за кариерно советување со најмалку 50 ученици од петте средни училишта во општина Прилеп;
  3. Подготвен и дистрибуиран пропаганден материјал до конституентите;
  4. Подготвен и дистрибиран Прирачник до конституентите;

АКТИВНОСТИ

  1. Организирање на две работилници за јакнење на капацитетите на Економскиот совет при општина Прилеп;
  2. Организирање на две работилници за кариерно советување;
  3. Подготвување на пропаганден материјал (постер, флаер, и сл.);
  4. Подготвување на Прирачник за кариерно советување и социјално претприемништво.

Веб страна