Вкупен буџет: 319.336 MKД

Времетраење: 5 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Во фокусот на оваа активност се жени затворенички од КПД Идризово.

Освен целната група, во акцијата ќе бидат вклучени и вработените во КПД Идризово, почнувајќи од психолози, лица кои се задолжени за рехабилитација на затвореничките, затворската полиција.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Рехабилитација на жени затворенички

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Акцијата е потребна за рехабилитација на жени затворенички. Директно е насочена кон подобрување на способностите, достоинството и можностите на жените затворенички кои се обесправени по основ на нивниот идентитет, да бидат дел од општеството.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Добро информирани и зголемен број на едуцирани жени затворенички за препознавање, разбирање, како и превенирање на статус жртва на насилство за поефикасна и поефективна рехабилитација на овие лица.

Специфична цел/и:

Примена на теоретски и јога модели на рехабилитација кај жени затворенички со цел подобрување на психофизичката состојба кај оваа предметна популација.

РЕЗУЛТАТИ

  • Добро информирани 52 затворенички;
  • Подобрено ниво на едуцираност кај 28 затворенички;
  • Подобрена психо-физичка состојба како последица од јога вежби кај 52 затворенички;

АКТИВНОСТИ

Степен на препознавање на статус жртва:

  • Состаноци со психолозите за разгледување на програмата за работа која што постои и која се практикува во пенитенцијарниот систем во однос на жртвите на насилство;
  • Разгледување и воочување на степенот на познавање на концептот на видови на виктимизација, облици на насилство, со посебен осврт на родовото базирано насилство кај затвореничките;

Теоретска и јога рехабилитација на затворенички:

  • 10 теоретските работилници ќе бидат спроведени во текот на 10 недели, од страна на менаџерката на проектот;
  • 10 јога сеанси ќе бидат одржани во текот на 10 недели, односно по една сеанса во недела, од страна на јога инструктор;

Изготвување на прирачник и организирање завршен настан.