Вкупен буџет: 330.000 МКД

Времетраење: 6 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Првата група конституенти се работниците во текстилната индустрија;

Втората група конституенти се државни институции (Државен инспекторат за труд); граѓански организации и бизнис сектор;

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Економско-социјалните права на текстилците

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Активностите во проектот се насочени кон промоција, афирмација и заштита на економските и социјалните права и интереси на работниците во текстилната индустрија за остварување на нивните права загарантирани со Уставот, законите, колективните договори и другите прописи.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел:

Работно-правната положба на текстилните работници во согласност со Законот и колективните договори.

Специфична цел/и:

Иницијатива на граѓанските организации за почитување и остварување на работничките права во текстилната индустрија.

РЕЗУЛТАТИ                            

 • Зајакната соработката помеѓу граѓанските организации, државните институции и бизнис секторот;
 • Зголемен степен на едуцираност на жените за нивните работнички права;
 • Зголемен број на идентификувани неправилности и непочитувања на Законот за работни односи;
 • Зголемен број претставки до Државен инспекторат за труд;
 • Зголемен број донесени одлуки во интерес на текстилните работници.

АКТИВНОСТИ          

 1. Спроведување анкета и сумирање на резултатите за степенот на информираност на текстилните работници за нивните права;
 2. Подготовка на анализa;
 3. Организирање јавна дебата „Колку знаеме за работничките права“;
 4. Организирање работилница „Текстилниот работникот на пазарот на трудот“;
 5. Доставување предлози и препораки за измена и дополнување на Општиот колективен договор за текстилната индустрија согласно новите Законски промени;
 6. Доставување на претставки до Државниот трудов инспекторат за непочитување на работничките права;
 7. Креирање и дистрибуција на Информативен билтен;
 8. Отворање веб страна на ОЖ Лозово;