Вкупен буџет:  3.999.600 МКД

Времетраење: 24 месеци

КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Мисијата на нашата организација е преку активно делување и борба против сиромаштијата и социјалната исклученост да се поттикне одговорна и транспарентна акција, на законодавните, националните и локалните власти како и на бизнис опкружувањето, како и реакција за проблемите со кои се соочуваат најзагрозените и најранливи категории на граѓани и нивните семејства, под мотото „Во коренот на долгорочното и значајно намалување на сиромаштијата лежи задачата за намалување на гладот, бидејќи, гладот е најсуровата форма на сиромаштија.“

КОНСТИТУЕНТИ

Граѓаните во социјален ризик на Р.С. Македонија, организациите, институциите и образовните установи, градоначалниците, локалните совети за економски развој, бизнис секторот, прехранбените индустрии, министерствата, Агенцијата за храна и ветеринарство, фармерите, даватели на угостителски и туристички услуги и други.

РЕЗУЛТАТИ

  • Зголемен обем на акции и поддршка кон сиромашните граѓани;
  • Предлог Стратегија за управување со вишок храна;
  • Правилник за процедури за издавање на дозволи за непрофитни оператори со донирани вишоци храна;
  • Аплицирање на повици на ЕУ и други фондови;
  • Финансиски стабилна  организацијата;
  • Подобрено внатрешно управување и видливост на организацијата;

Веб страна