Вкупен буџет:  3.990.159 МКД

Времетраење: 24 месеци

КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

Конект е водечка организација за овозможување на приватното донирање и општествената одговорност насочено кон ефективен и долгорочен развој на С. Македонија. Конект работи на стимулирање, промовирање и градење на структурна поддршка неопходна за културата на донирање, општествена одговорност и финансиска одржливост. Во оваа насока, Конект е единствена организација со примарен фокус на финансиската одржливост на ГО. Се стреми да биде клучната алка за поврзување на локалните донатори со граѓанскиот сектор. Конект овозможува: позитивна околина за филантропија и општествената одговорност (ООП), поддршка на компаниите во развој на одговорен бизнис; развивање на индивидуална и семејна филантропија; градење на долгорочни партнерства помеѓу ГО, граѓаните и компаниите; во насока на постигнување вистинска општествена промена.

КОНСТИТУЕНТИ

  • Компании;
  • Индивидуалци и семејства што донираат или имаат можност да донираат;
  • Граѓански организации (ГО) во својство на крајни корисници;

РЕЗУЛТАТИ

  • Организацијата стратешки соработува со стопанските комори на промовирање на општествената одговорност и соработката со ГО;
  • Организациската структура и систематизацијата на работни места се усогласени со новата стратегија на организацијата;
  • Унапредени механизми и практики за раководење на човечките ресурси;
  • Подобрени практики за тековно и оперативно планирање;
  • Унапреден визуелен впечаток на работата на Конект;

Веб страна