Вкупен буџет: 329.000 МКД

Времетраење: 4 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Покрај органските лешникари од Југозападна Македонија, конституенти на Здружението на Лешникари ЕКО ЛЕШНИК, Драслајца се и фармерите и младите земјоделци од сите области на земјоделието и младите луѓе воопшто. Покрај тоа, Еко Лешник соработува со општини и здруженија на фармери од Северна Македонија, со европски одгледувачи и компании кои откупуваат лешник, како и со производители на машинерија за лешници.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Граѓани за развој

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Проблемот опфатен во проектот е општ и долготраен. Се работи за информираност и подготвеност за граѓанско учество на, првенствено, младите луѓе од руралните средини со цел социјален и економски развој на тие средини кој ќе овозможи младите да останат во унапредените рурални средини наместо масовно да се иселуваат.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Да се создаде база на информирани и активни граѓани, а преку тоа и силен граѓански сектор за успешна соработка со државата во креирањето и имплементирањето политики прво на локално, а потоа и на регионално и национално ниво.

Специфична цели:

  • Инклузија на граѓаните од руралните/зафрлени средини со акцент на младите со економски, образовни, малцински и  останати тешкотии во општествените процеси;
  • Активно учество на овие граѓани и поддржување на самоиницијативност за активност за развој на руралните средини;
  • Промовирање родова еднаквост во овие средини бидејќи патријархалниот дух и традиционалните и културолошки влијанија се посилни токму во нив.

РЕЗУЛТАТИ

  1. Граѓаните добиваат знаење со коешто активно се вклучуваат во процесите, и/или пак се организираат во граѓански организации кои потоа активно учествуваат во процесите на креирање и донесување одлуки што води кон подобрени политики и практики прво на локално, а потоа и на државно ниво;
  2. Учеството доведува до активен граѓански ангажман во граѓански иницијативи, организации, локални економски совети, локални акциони групи, активности, итн. за помагање на и соработка со локалната самоуправа и државата во клучни места и во клучни ситуации;
  3. Соработката помеѓу граѓаните општо и граѓанските организации поспецифично ќе доведе до создавање сојузи на граѓанското општество. Подготвувањето партнерства и јакнењето на граѓанскиот сектор преку локалната самоуправа ќе придонесе кон остварување на интегрирањето во и хармонизирањето со Европската Унија;
  4. Остварување делегирана надлежност како круцијална можност една НВО да расте, а една општина наместо секторско развивање, вработувања и креирање на одделенија, преку давање на надлежност на една НВО, прави заштеди, покрива еден сектор, и се развива.

АКТИВНОСТИ

  1. Обуки за граѓанско учество (вкупно 8);
  2. Кампања за промоција на проектот на социјални мрежи и локални медиуми.

Веб страна