Вкупен буџет:  3.997.080 МКД

Времетраење: 24 месеци

КРАТОК ОПИС НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА

ЕДНА МОЖЕ! е „грас рут“ организација во земјава настаната од реалните согледувања на проблеми на девојки и жени од еднородителски семејства. Ова движење создадено во 2014, за две години, односно во 2016 прераснува во граѓанска организација за заштита на маргинализирани и многукратно дискриминирани, посебно девојки од еднородителски семејства и сами жени со деца.

КОНСТИТУЕНТИ

Жени и девојки повеќекратно дискриминирани и маргинилизирани, со акцент на оние од еднородителски семејства и самохрани родители.

РЕЗУЛТАТИ

  • Донесен Стратешки план;
  • Развиени вештини за раководење со проекти на тимот на ЕДНА МОЖЕ;
  • Унапредени социјално претриемнички вештини на ЕДНА МОЖЕ!;
  • Креирани  практики за мониторинг, евалуација, и мерење на влијанието од подолгорочни проекти;
  • Развиени вештини за застапување и лобирање на тимот на ЕДНА МОЖЕ!.

Веб страна