Вкупен буџет: 330.000 МКД

Времетраење: 4 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Главни конституенти во овој проект се: Градоначалникот на Општина Карпош  и општинската администрација; општинскиот Штаб за заштита и спасување; жителите на општината; месните заедници; граѓанските организации, верските групи и организации; политичките партии и други организирани групи како и волонтерите.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Општинска стратегија за заштита од Ковид-19 и други пандемски закани – Поддршка за општинскиот штаб за заштита и спасување

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

За справување со заканите од ширење на КОВИД-19 секоја општина формираше и активираше Општински кризен штаб за заштита и спасување. Овие штабови ги раководи градоначалникот, а во нив членуваат претставници на релевантни општински институции. Со овој проект ќе се преземат мерки за заштита на населението и специфични активности со кои ќе се овозможи успешно спроведување на одлуките на Владата и Комисијата за заштита од заразни болести. При Владата постои и Главен кризен штаб за справување со здравствената криза предизвикана од КОВИД-19 кој предлага активности за справување со кризата. Надлежностите на општинските штабови се сведуваа на комуникација и спроведување на препораките и уредбите кои ги добиваат од Владата. Сепак, надлежностите на овие штабови се многу пошироки и истите можат и треба да преземаат  проактивни мерки специфични за состојбата на нивната територија.

Предложената интервенција ќе помогне за зголемување на капацитетите за планирање и организирање на членовите на општинскиот кризен штаб. Покрај тоа, ќе се идентификуваат начини за поефикасно комуницирање и фасилитирање на граѓанско учество. Крајната цел ќе биде воспоставување на систем за комуникација и организација на локално ниво кој ќе овозможи граѓанско самоорганизирање и делегирање на дел од надлежностите на општината кон  месните заедници и други локални влијателни групи. Со еден збор, подобро и поефикасно организирање ќе овозможи оптимална употреба на ограничените ресурси на општината и нивно насочување кон локациите со најголема изложеност.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Ефикасна заштита на населениот при здравствени закани – според примерот на КОВИД-19.

Специфична цели:

 • Изработка на стратегија за справување со здравствени закани (КОВИД-19);
 • Градење на капацитетите на членовите на општинскиот штаб за заштита и спасување;
 • Изработка на план за ефикасно информирање на граѓаните во  кризни комуникации.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Изработена Стратегија за справување со здравствени закани (КОВИД -19);
 2. Идентификувани и мапирани ризици од ширење на пандемијата на КОВИД -19 во општина Карпош;
 3. Список на можни алтернативни локални активности за спречување на ширење на заразата;
 4. Подобрени вештини на членовите на штабот за заштита и спасување;
 5. Подобрена комуникација на општинскиот штаб за заштита и спасување;
 6. Листа на планирани активности предложени до општината;
 7. Создавање на мрежа на активни волонтери.

АКТИВНОСТИ

 1. Анализа на работата на општинскиот кризен штаб и запознавање со неговите капацитети;
 2. Анализа на капацитетите и потреба за обука на членовите на општинскиот кризен штаб за заштита и спасување;
 3. Анализа и мапирање на ризици од ширење на КОВИД -19 специфични за општината;
 4. Изработка на список на ризици и можни алтернативни решенија;
 5. Изработка на листа со предложени активности и доставување до општината;
 6. Изработка на стратегија за справување со здравствени закани (КОВИД -19) и спречување други заразни болести.