Вкупен буџет: 320.400 МКД

Времетраење: 10 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Група на граѓани, одгледувачи на медоносна пчела кои живеат и работат во регионот на општина Куманово.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Здрава животна средина за сегашните и идните генерации

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Во време кога населените места и градови рапидно се шират и слободните природни површини забрзано исчезнуваат, парковите, градините и другите зелени зони добиваат се поголемо значење во обезбедувањето можности за рекреација и релаксација на населението, а освен тоа  помагаат и за одржување на чиста и здрава животна средина. Во јадрото на здравата животна средина се опрашувачите, пред се медоносните пчелите. Едноставно, таму каде што е безбедно за пчелите, безбедно е и за луѓето. Опрашувачката активност на пчелите и другите инсекти претставува суштинска функција на еколошкиот опстанок – без опрашувачите човечкиот род и сите копнени екоситеми не би опстанале. Разноврсноста на растителните видови во екосистемите е во директна зависност од  разноврсноста на опрашувачите во нив и обратно.

За жaл, во последниве неколку години популацијата на пчели и други опрашувачи на глобално ниво значитело се намалува, дури и до 30 % годишно.  Причините за оваа ситуација се повеќе фактори како екстремни климатски промени, практики за пчеларство, паразити, болести, употреба на пестициди, промени во користењето на земјиштето итн.

Поради ова неопходно е одгледувачите на пчели, политичарите, бизнис секторот и пошироката јавност да работат заедно на преземање активности за ублажување на негативното влијание врз  пчелите и другите опрашувачи.

Во овој контекст е и овој предлог проект кој предвидува заеднички активности на една невладина организација (ПЧЕЛАРСКО ЗДРУЖЕНИЕ „ПЧЕЛА“ КУМАНОВО), едно средно училиште (ССОУ „Киро Бурназ“ Куманово) во соработка и со поддршка на општина Куманово и ЈП „Чистота и зеленило“ од Куманово. Како резултат на преземените активности се очекува да се подигне јавната свест, пред се кај младата популација за значењето на опрашувачите за  биодиверзитетот и здравата животна средина и да се преземат мерки за нивна заштита како: збогатување на пчелната паша со формирање на т.н. цветни траки од медоносни растенија во непосредна близина на пчеларниците на пчеларите од здружението; облагородување на училишниот двор со т.н. “bee –friendly” –градини засадени со лековити, зачински и ароматични медоносни растенија, инт. Формирањето на цветните траки околу пчеларниците освен што ќе им овозможи на пчелите полесен пристап до храна (нектар и полен) ќе доведе и до ревитализација на необратеното земјиште, природно проширување на растенијата преку разнесување на семе, облагородување на околината и прочистување на воздухот. Учениците ќе имаат можност да се запознаат со одгледувањето на повеќенаменски растенија кои во исто време се и медоносни и ќе можат нивното искуство да го пренесат и во своите куќни дворови и истите да ги облагородат.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Придонес кон намалувањето на негативните влијанија врз животната средина со посебен осврт на заштита на пчелите и другите опрашувачи.

Специфична цел: Подигнување на свеста и знаењата на одгледувачите на пчели,  младата училишна популација и пошироката јавност  за полинаторската улога на пчелите и другите опрашувачи и нивниот придонес кон зачувувањето на биодиверзитетот како и со мерките за ублажување на негативните влијанија што климатските помени и други фактори ги имаат врз нив.

РЕЗУЛТАТИ

  1. Облагородена природа околу пчеларниците во руралните средини од општина Куманово со цветни траки од медоносни растенија;
  2. Формирана Градина – пријател на пчелите во училишен двор со медоносни растенија; 
  3. Формиран Парк-пријател на пчелите со медоносни дрвја, грмушки, зелјести медоносни растенија, хотели за инсекти, едукативно-информативни постери и информативни табли на јавна општинска површина.

АКТИВНОСТИ

  1. Заеднички акции на пчелари, ученици и вработени во училиштето и други заинтересирани   граѓани за есенско садење на медоносни грмушки и дрвја во пчелниот парк;
  2. Изработка на панели за постери, информативни табли, едукативни постери,  хотели за инсекти и леи за пролетно садење;
  3. Заедничка акција за пролетно засадување на леите во пчелниот парк;
  4. Заедничка акција за пролетно засадување на леите во училишната градина;
  5. Заеднички акции за формирање на цветни траки околу пчеларниците;
  6. Заедничка акција за поставување на постерите и хотелите за инсекти во пчелниот парк;
  7. Организирање на настан за официјално отворање на пчелниот парк.