Вкупенбуџет: 330.000 денари

Времетраење: 15.06.2020 – 15.06.2021

КОНСТИТУЕНТИ

Центар за хумани односи е продолжение на креативните центри кои се формираа на локално ниво.  Логично и конституентите на Центарот за хумани односи се млади кои поминаа низ процесите на граѓанското образование и креативните индустрии уште од своите средношколски денови, составена од професионалци во различни сфери од локалната заедница.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Здружување и јакнење на згрижувачките семејства во општина Крушево – инклузија во заедницата

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Клучни алки во процесот на инклузијата се семјествата (биолошки или згрижувачки) и нивната континуирана едукација на полето на јакнење на нивните индивидуални вештини. Во општина Крушево бројот на згрижувачки семејства од 2005 до денес забележа значителен раст што се должи најмногу на големиот број на повозрасни но и на млади жени кои останаа надвор од пазарот на трудот. Општина Крушево уште таа далечна 2005 го согледа потенцијалот за зголемување на бројот на згрижувачките семејства и преку еден проект на МТИСП опреми една просторија во рамките на детската градинка, за дневен престој на лицата со попречености. Во овој дневен центар се вработија со полно работно време 5 лица и тој Дневен центар  веќе 15 години успешно нуди секојдневна грижа за се поголемиот број на лица од згрижувачките семејства но и од неколку биолошки семејства во Крушево. Со овој дневен центар се олеснува макотрпната секојдневна рутина не само на згрижувачот, но на целото негово семејство околу грижата за лицето со потешкотии во развојот.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Здружување и јакнење на капацитетите на членови од згрижувачките семејства на лицата со потешкотии во развојот во општина Крушево, со нивна едукација и вклучување во процесите на носење одлуки на локално ниво.

Специфични цели:

 1. Едукација и поддршка на згрижувачките семејства во процесот на здружување и бенфитите од здружувањето;
 2. Јакнење на капацитетите индивидуално на секој член и на тимот од згрижувачи за одредување на приоритети на згрижувачките семејства во локалната средина;
 3. Креирање на модули за таканаречен  „работен амбиент“ – поточно симулација на работа во слаткарница, во фризерски салон, при пакување и слично;

РЕЗУЛТАТИ

 • Едуцирани членовите на сите згрижувачки семејства (25) за нивните права и нивна инклузија во сите процеси на локално ниво;
 • Зголемена солидарност внатре во заедницата на згрижувачи;
 • Одредени 3 приоритетни акции кои ќе бида тпредложени за реализација на Советот на општина Крушево и пред градоначалникот;
 • Сензибилирани институции и локална заедница за поголема инклузија на лицата со потешкотии во развојот и нивните згрижувачи.

АКТИВНОСТИ

 1. Посета на членовите на Советот на општина Крушево на Дневниот центар за лица со посебни потреби;
 2. Тридневна едукативна работилница за членовите на згрижувачките семејства за изготвување на предлог приоритети и процесот на нивно вградување во буџетот на општината;
 3. Формирање на тим за мобилност од повозрасните згрижувачи;
 4. Вклучување на двајца згрижувачи во Советот за превенција во општина Крушево;
 5. Подготовка на анкета “Лицата со потешкотии помеѓу нас или со нас„
 6. Осмислување и реализарање на 6 модули за „работните амбиенти“;
 7. Формирање на Фонд за интервентна поддршка на згрижувачките во Буџетот на општина Крушево и во заедницата на згрижувачи;
 8. Организирана посета на театарска представа за деца – Прилеп;
 9. Изработка на видео од сите активности кое ќе биде прикачено на web страната на општина Крушево.

Веб страна