Вкупен буџет: 328.000 денари

Времетраење: 10.07.2020 – 10.01.2021

КОНСТИТУЕНТИ

Целна група е целото население со фокус на младите, но и нивното пошироко опкружување, како што се донесувачи на одлуки кои влијаат на политиките, секојдневното живеење и просперитетот на младите како лидери во решавање на општествените предизвици, особено во полето на животната средина, култура, социјална политика, но и поддршка на целокупните реформи во земјава потребни за членство во Европската Унија.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

ЗА ВОДА СЕ РАБОТИ!

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Согласно податоците добиени од МЖСПП, состојбата со реките во државава е загрижувачка. Особено алармантна ситуацијата со реката Вардар, која од една страна е извор на живот на голем број населени места по нејзиното течение, а од друга страна токму луѓето на кои им е најпотребна, несовесно се однесуваат кон истата. Реката Вардар е преполна со цврст отпад, а уште посериозно е испуштањето на разни течни хемикалии од фабриките кои се наоѓаат долж нејзиното течение. По нејзиното течение од изворот до крајната гранична точка се може на секој чекор да се видат во водите диви канализации, градежни материјали, пластични материјали, трупови на изумрени животни, ѓубре и секаков органски отпад и сл. Во години кога се поголемо значење се дава на климатските промени и животната средина, а во земјава доминантен е фокусот на квалитетот на воздухот, неоправдано се занемарува прашањето на квалитетот на водите и последиците кои може да настанат од негрижата за нив.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Општа цел на проектот е придонес кон одржлив развој и квалитетна животна средина во Република Северна Македонија.

Специфична цел: Специфична цел е јакнење на свеста на јавноста и надлежните инстуции,информирање на јавноста, создавање на интерес на медиумите, невладините и граѓански организации за состојбата на водите, пред се на реката Вардар.

РЕЗУЛТАТИ

  • Подготвен документарен филм за состојбата на квалитетот на водата и опкружувањето околу течението на реката Вардар;
  • Зголемена свест на јавноста за загаденоста на водите во Република Северна Македонија.

АКТИВНОСТИ

  1. Собирање на податоци, анализи и досегашни истражувања за загаденоста на реките во државава;
  2. Интервјуа со надлежни институции и експерти;
  3. Земање примероци и тестирање на квалитетот на водата;
  4. Снимање на целото течение на реката Вардар со особен осврт на локации кои се видливо загадени;
  5. Продукција и постпродукција на документарниот филм;
  6. Промоција на документарниот филм;
  7. Испраќање копии од документарниот филм до надлежните институции, медиумите, релевантните меѓународни институции, и др.