Aspekti rabotilnica 1На 7 април 2016 година во просториите на Советот на општина Куманово, стручниот тим на Гешталт центарот Младен Костиќ – Аспекти одржа работилница на тема „Влијанието на позитивната комуникација и користењето на говорот на почитување врз чувствата и меѓусебната комуникација.

Aspekti rabotilnica 1

На работилницата учествуваа 27 младинци од општина Куманово кои имаа можност да се запознаат меѓусебе, да ги увидат разликите и сличностите и да учат како да ги почитуваат. Преку вежби, учесниците имаа можност непосредно да го почувствуваат влијанието на позитивната комуникација, а потоа преку арт-експресија, да ги изразат своите доживувања и согледувања.

Aspekti rabotilnica 2

На крајот од работилницата, младите направија разлика во однос на тоа кои внатрешни доживувања се поттикнуваат со користењето на „говорот на омраза“, од една страна, а кои доживувања се јавуваат со користењето на „говорот на почитување“. Тие заклучија дека со користењето на „говорот на омраза“ се негираат и сопствените, но и туѓите човекови права при што комуникацијата се затвара, додека со користењето на „говорот на почитување“ се создаваат услови за отворена и позитивна комуникација.

Aspekti rabotilnica 3

Младите го изразија влијанието на „говорот на почитување“ и преку цртеж, а потоа по пат на дискусија го образложија своето доживување. Според нив, работилницата им помогнала да ја зголемат свесноста за сопствениот пристап во комуникацијата, за потребата од прифаќање и почитување на различните ставови и вредности во зависност од националната и етничка припадност, за позитивното влијание на „говорот на почитување“ врз однесувањето итн. Во текот на април, учениците со своите ментори одржаа работилници на кои пишуваа состави, есеи, афоризми за влијанието на говорот на омразата.

Aspekti rabotilnica 4

Работилницата е дел од проектот „Младите помеѓу политичката дихотомија во надминување на ригидноста и говорот на омраза“ што го спроведува Гешталт центарот Младен Костиќ – Аспекти, а финансиски е го поддржа Цивика мобилитас.