UntitledНосител на проектот: AkdenizÜçüncüGözEğitimveGençlikDerneği (Third Eye Education and Youth Association of Mediterranean -TEAM) Главна цел на проектот е промовирање на активно граѓанство, зајакнување на волонтерството и поттикнување на соработка и солидарност помеѓу младите. Активности за неделна програма: – средби со ментори и проект координатори со цел дискусии – чистење на брегот каде желките ги положуваат своите јајца – известување на …