Во соработка со проектот „Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија“, како и локалното здружение за родова еднаквост “Еманципирана Жена“, Рурална Коалиција во Кичево одржа тркалезна маса на која што се иницираше дебата кои практики и механизми може да се применат во насока на унапредување на практикувањето, заштитата и мониторингот врз човековите права на локално ниво вклучувајќи ги тука и руралните средини.

Како поттик за дебатата беше емитувањето на документарната емисија 8: „Родова еднаквост – улогата на жената во општеството„ снимена во рамки на проектот „Дали личиме на ЕУ“.

На дебатата преовладуваше ставот дека еднаквоста на локално ниво ја уживаат и мажите и жените и дека единствениот критериум врз основа на кој што треба да се прави разликата или селекцијата е способноста, капацитетите на личноста и способностите.

Сепак беше исто така нагласено дека потребни се унапредувања на системот кои ќе им овозможат и на младите девојки и жени да се надоградуваат како од аспект на мајки и родители, така и од аспект на градење на кариера и активен работен живот.

Институциналните механизми за заштита од дискриминација и понатаму остануваат непрепознаени на локално ниво, а исто така како една од бариерите кои што беа споменати беа традиционалните норми и стереотипи за улогата на жената во општеството, а беа наведени и разликите во платите за иста функција кои што повеќето ги увиделе во приватниот сектор меѓутоа сеуште никој не реагира и не превзема ништо за таквата состојба.

Флексибилноста, соработката, разбирањето на улогата на жената и во домот, но и на работното место, поддршката и од семејството но и од системот се единствениот начин за практикување на родовата еднаквост во секоја сфера на општественото живеење. Ваквите тркалезни маси ќе се организираат во 12 различни градови, а истите се финансирани во рамките на проектот „Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија“ финансиран од Европската Унија.