Третата дијалошка средба, во рамките на проектот „Толкување на заедничката историја на современото време“ ја одржавме на 17, 18, 21 и 22 декември 2020.  Реализацијата на средбата беше преку користење на платформата ЗУМ.

Мировна акција и АНИМ, преку реализацијата на дијалошките средби, продолжуваат да се залагаат за остварување на специфичната цел од проектот: Зајакнати капацитети на наставниот кадар по историја од основните и средните училишта од Република Северна Македонија за критичко согледување на етноцентричните историски наративи и начините на кои се изведуваат часовите по историја.

Тренерскиот тим за оваа дијалошка средба беше во следниов состав: Мире Младеновки од АНИМ, Емрах Реџепи и Боро Китаноски од Мировна акција.

Оваа средба се одржа во специфични општествени околности, кои самите по себе се предизвик и природно влијаат врз работата на наставниот кадар, но и врз самиот проект. Така, во овој период Министерството за образование и наука ги најави реформите за основно образование, кои директно влијаат врз предметот историја. Исто така земјава се соочи со политички предизвик, а тоа е ново вето за почеток на преговорите за членство во Европската Унија.

Поради спецификата на општествените текови и промени, во рамките на оваа дијалошка средба посветивме еден ден на дискусии за тоа како актуелните политички настани, влијаат врз работата во училиштето. Ценевме дека оваа дискусија е од исклучителна важност. Групата настапи со многу искрени и конструктивни согледувања на општествените текови но и даде осврт како овие предизвици влијаат како во училиштето, така и во училницата. Така еден од учесниците ќе истакне   „Потребен е широк консензус. Треба да се даде време за реформи. Да се согледаат недостатоците и на нив да се работи. Историјата дава можност за развој на критичко размислување“

На оваа дијалошка средба разговаравме и за тоа што придонесува кон изградбата на чувство на доверба. За оваа сесија, користевме три животни приказни од архивата на Мировна акција, како и документарниот филм „Испрекината црта“ во продукција на Центарот за ненасилна акција Белград/Сараево, во чие снимање учествуваа и активисти на Мировна акција. Преку разработка на трите животни приказни и документарниот филм,  групата имаше можност да отвори дијалог за изградба на доверба и за тоа што сè вклучува еден ваков процес во општеството.

Исто така имавме исцрпни сесии и за анализа на учебниците по историја. На 21 декември ја отворивме темата: Како би требало да изгледа едно соодветно (сестрано, реално, човечно и чесно) претставување на историјата?

Додека на 22 декември, ги анализиравме етничките херои кои се претставени во учебниците, улогата на жените во тој контекст и лоцирање на проблеми во материјата по историја, начинот на предавање и предлози за промени.

За секоја од реализираните дијалошки средби, тренерскиот тим продуцираше соодветна документација, која ќе биде еден од ресурсите за креирање на студија во рамките на овој проект.