Здружението Мировна акција и Асоцијацијата на наставници по историја на Македонија го реализираат проектот „Толкување на заедничката историја на современото време“. Проектот е 12 месечна иницијатива која започна во јуни 2020, а чија цел е: Изградени партнерства за мир во образованието.

Реализацијата на овој проект отвора конструктивен дијалог помеѓу наставниците по историја од основните и средните  училишта од земјава, кој ќе биде ставен во функција на креирање на препораки за изградба на курикулум по овој предмет, во кој ќе бидат содржани  и поттикнати граѓанските вредности кај учениците.

Мировна акција и АНИМ ќе работат на иницијатива за промена на перцепциите за интеркултурализмот  преку предметот историја, во училиштата.

Цениме дека овој предмет е клучен кога станува збор за изградбата на мирот, намалување и кршење на стереотипите и предрасудите за „другиот“ но и потреба за отворен дијалог помеѓу стручната фела за толкување на историјата од втората половина на 20 век и почетокот на 21 век.

Со реализацијата на овој проект, Мировна акција и АНИМ го зајакнуваат меѓусебното партнерство а со самото тоа и нивниот граѓански ангажман, учество и отвореност кон своите чинители, но и општеството во Макединија и граѓанскиот сектор.

Нашата крајна заложба, е да ги промовираме политиките за изградба на мир и култура на сеќавање помеѓу граѓанските организации, образовните и други релевантни институции од земјава.

Вкупниот буџет за оваа акција е 3.170. 493 МКД, и финансиски поддржан од програмата Цивика мобилитас и Федерално министерство за економска соработка и развој – Германија преку партнерите од Мировна акција, КУРВЕ, Вустроу од Германија.

Повеќе информации за програмата на Цивика мобилитас и грантистие во рамките на оваа програма,  можете да прочитате на civicamobilitas.mk

За сите информации поврзани со проектот, можете да ја контактирате Марина Ѓ. Китаноска – проектна координаторка на marina@mirovnaakcija.org