На 28.06.2017 година, во салата на Општина Штип, додека на 27.06.2017 година во Општина Битола, АНТИКО во партнерство со CARE Германија – Луксенбург спроведе првите 2 тркалезни маси со социалните партнери на тема „Создавање на овозможувачка околина за вклучување на жените на пазарот на трудот“. Одзивот на преставниците од релевантните институции и развиената дискусија, заклучоците и препораките, како и медиумската покриенност беа на ниво на очекувањата. Десет (10) планирани, тркалезните маси, дебатите и јавни сослушувања со преставници од релевантните институции, социјалните партнери,цивилниот сектор и граѓаните/ките се дел од активностите во рамките во рамките на ЕУ проектот „Вклучување на жени од етнички заедници на пазарот на трудот“.
Програмскиот и проектниот тим на 29.07.2017 година продожува со одржување на уште 2 слични настани – во ТЕТОВО и во СКОПЈЕ.