Рурална Коалиција во рамките на проектот “Јакнење на капацитетите на здруженијата за партиципативно учество во процесот на донесување на јавни документи и политики во земјоделството и руралниот развој“, финансиски поддржан од Цивика Мобилитас спроведува истражување на тема: Колку добро ги познавате програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој?

Истражувањето веќе се спроведува на терен во сите 8 плански региони и е предвидено да бидат опфатени 800 испитаници – членови на здруженија, индивидуални земјоделци, рурално население, а се со цел да се утврди степенот на познавање на националната програмата за рурален развој, предвидените мерки во истата, степенот на нивната искористеност итн. Истражувањето ќе ги даде првичните информации и насоки при креирањето на фокус групите со кои што ќе се работи на процесите на лобирање и застапување на предлози и мерки директно изготвени од страна на граѓаните т.е. земјоделците и застапувани пред институциите.

Прашалникот за пополнување е достапен и електронски на следниов линк, па доколку се пронаоѓате во темата и имате Ваши согледувања би Ве замолиле да одвоите дел од Вашето време и истиот да го пополните како би имале што е можно посеопфатни и поцелосни согледувања на реалната состојба во делот национално финансирање и поддршка на земјоделството и руралниот развој.