Во текот на месец декември Асоцијацијата Иницијатива за социјална промена – ИнСоК поддржана од Мисијата на ОБСЕ во Скопје како преставници на Мрежата за застапување на трајни и системски решенија за интеграција на Ромите организира работна средба со институциите во врска со новиот Закон  за регулирање на статусот за лицата без документи.

  На средбата беа присутни претставници на Мрежата, претставници на невладини организации, претставници на ОБСЕ Мисијата во Скопје, претставници на Министерството за труд и социјални работи, претставници на Управата за водење на матични книги, но за жал, иако беа поканети, на работната средба не присуствуваа претставници на Центарот за социјални работи.

  Претставниците од Министерството за труд и социјална работа, за време на работната средба на останатите им го претставија новиот Закон за регулирање на статусот на лицата без документи, правата со кои се стекнуваат лицата без документи, начинот на остварување на тие права, начинот на постапување и обврските на Управата за водење на матичните книги.

   Присутните, а посебно претставниците од Управата за водење на матични книги, работната средба ја отценија како многу важна и корисна од аспект на разјаснување на самиот Закон и нивните обврски кои произлегуваат од Законот.