Работилница на тема “Индекс на повеќедимензионална (детска) сиромаштија: Редизајнирање, идентификување извори на податоци и планирање на собирањето и обработката на податоци” денес одржавме во партнерство со UNICEF MK.
Работилницата цели кон отворање дијалог со Државен завод за статистика / Enti shtetëror i statistikës и министерствата кои располагаат со административни податоци, за воспоставување податочна основа за пресметка на индекс на повеќедимензионална сиромаштија на редовна основа.
Работилницата ја спроведоа нашите соработници д-р Marjan Petreski и д-р Бојан Србиноски.