Почитувани,

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип Ве поканува да доставите понуда за испорака на услуги за дизајн и печатење на промотивен материјал за проектот „Заедници инклузивни за млади финансиран од Европската Унија, врз основа на Договорот за грант со референтен број IPA/2021/430-552.

1) Понудата треба да биде составена во следниот формат со потпис и печат (Форматот во прилог):

Ред. Бр. No. Опис на производ/ услуга Description of the product/ service Количина Quantity Единечна цена со ДДВ Unit price with VAT Единечна цена без ДДВ Unit price without VAT Вкупна цена со ДДВ Total price without VAT Вкупна цена без ДДВ Total price without VAT
Печатење мониторинг извештај кој ќе има најмалку 40 страни, а најмногу 50 страни,  двострано печатење во боја full color, А5 формат, корица 250 гр. хартија кундздрук, внатрешност 90 гр. хартија кундздрук (македонски јазик) 110
Печатење мониторинг извештај кој ќе има најмалку 40 страни, а најмногу 50 страни,  двострано печатење во боја full color, А5 формат, корица 250 гр. хартија кундздрук, внатрешност 90 гр. хартија кундздрук (албански јазик) 70
Печатење мониторинг извештај кој ќе има најмалку 40 страни, а најмногу 50 страни,  двострано печатење во боја full color, А5 формат, корица 250 гр. хартија кундздрук, внатрешност 90 гр. хартија кундздрук (англиски јазик) 30

* Забелешка: Проектите финансирани од ЕУ се ослободени од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Оттаму, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да бидат прифатени.

2) Во прилог на понудата треба да се достави и следната придружна документација:

Цените во понудата треба да бидат изразени во денари.

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печат и потпис од одговорното лице, за назнака „Верно на оргиналот“.

Понудата се доставува во затворен коверт, по пошта, или на рака во архивата на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, на ул. „Страшо Пинџур“ бр.66/1, 2000 Штип, или на е-пошта ngirova@frlz.org.mk

На надворешната страна на ковертот наведете: ,,За тендер Реф.бр. IPA/2021/430-552

и текстот “Да не се отвора пред сесијата за евалуација”.

Докумените во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од од одговорното лице.

Доставените понуди треба да се со валидност од 60 календарски денови.

Понудата треба да се достави во рок од пет (5) дена од денот на прием на барањето, но не подоцна од 02.06.2023 година, до 16:00 часот.

Со почит,

Невенека Лонгурова Гирова