Во програмата за работа на Владата на РС Македонија со работен наслов Акција 21- Европски стандарди дома, влегува и воведувањето на единствен регистар на недвижности кои се во државна сопственост, проект инициран од страна на Здружението на граѓани за заштита на државниот имот ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ од Скопје – грантист на програмата Цивика Мобилитас.

Иако законската обврска да се води уредна и комплетна евиденција на државните објекти постои повеќе години, мал број државни органи може да се пофалат дека ја исполниле во целост својата обврска. Нашето здружение јавно проговори за овој децениски проблем, осмисли и успешно реализира проект за Јакнење на капацитетите за добро евидентирање и управување со државниот недвижен имот и упати конкретен предлог кој со својот квалитет и целисходност успеа да влезе во Владината програма за работа за 2021 година. Владата усвои заклучок со кој се задолжува Агенцијата за катастар на недвижности со водевување на единствени идентификациони броеви за секоја државна институција, да ги постави темелите на еден модерен и унифициран национален регистар во кој ќе бидат опфатени сите државни објекти, запишани со сите катастарски индикации.

Базата на податоци треба да ја стави на располагање Министерството за информатичко општество и администрација и по примерот на  Централниот регистар на РС Македонија до јуни 2021 година треба да ги видиме првите плодови од оваа системска активност во која ќе бидат опфатени дел по дел сите државни органи, почнувајќи од министерствата и органите во нивни состав, преку агенциите, дирекции, бироа, комисии, државни инспекторати, акционерски друштва во сопственост на државата и јавни претпријатија основани од Владата или од локалните самоуправи. Акцискиот план што му е поставен на катастарот, динамиката и чекорите на воведување на регистарот ќе бидат контролирани директно од Владата со што ќе се  придонесе за домаќинско управување и постапување со државниот имот и воедно ќе се зголеми нивото на одговорност на носителите на  јавни функции преку почитување на начелата на отчетност и транспарентност.

Оваа значајна информација за напредокот на регистарот Владата јавно ја објави на 11 јануари 2021 година, а Здружението ПРАВЕДНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ќе ги направи достапни сите собрани информации за недвижниот имот на околу педесетина државни институции до кои дојде во изминатите 6 месеци колку што траеше проектот финансиран од Македонскиот центар за меѓународна соработка и програмата Цивика мобилитас.

Повеќегодишниот труд на група ентузијасти административни службеници од различни државни институции конечно вроди со плод. На идните генерации ќе им оставиме средена и функционална евиденција од која бенефит ќе има целата заедница.