1️⃣ Еколошката такса ќе има еднократен краткорочен ефект врз општото ценовно ниво (инфлацијата) кој би се движел од 0.15 до 0.3 проценти.
2️⃣ Иако релативно мал, ценовниот ефект не треба да се потценува. Препорачуваме еколошката такса да се воведе скалесто, и тоа: 1.5 денари во јули 2021, 1 денар во јануари 2022 и 1 денар во јули 2022.
3️⃣ Силно препорачуваме да се креира Фонд за зелена транзиција кој ќе осигури дека средствата навистина ќе се употребат за поддршка на зелената транзиција.
4️⃣ Препорачуваме Владата да го отвори прашањето за финансирање на зелената транзиција за поширока дебата и консултации, вклучително и за алтернативните модели за финансирање.