Почитувани,

Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации:

1. Општи услови
1.1 Набавувач на услуги ЗГ. Национален ромски центар со седиште на ул. Доне Божинов бр.11/5, Куманово.
1.2 Предмет на барањето: Прибирање на понуди за печатење на лифлет, постер и банер.
1.3 Национален ромски центар го имплементира проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и
семејно насилство во ромските заедници” во рамките на Регионалната програма на Европската Унија и UN
Women „Спречување на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: Имплементирање на норми
промена на ставови” и за потребите на проектот НРЦ го објавува ова барање преку својата интернет
страница www.nationalromacentrum.org.

1.4 Набавката на ова Барање е не делива. Изборот ќе се направи согласно најдобриот финансиски интерес и
квалитет на понудените стоки и услуги.

2. Понуда
Понудувачот треба да достави понуда која согласно потребите на набавувачот треба да содржи:

Печатење на лифлет со следните карактеристики:
• број на страници за печатење: до 10 страни
• формат: А-5
• вид на хартија: 200 грамска
• техника на печатење: фул колор, двострано печатење
• број на примероци: 7000 вкупно (3500 на македонски јазик и 3500 на ромски јазик)