Почитувани,

Здружение Национален ромски центар (НРЦ), Куманово објавува Барање за прибирање на понуди повикувајќи ги сите регистрирани правни субјекти да поднесат понуди со следниве содржински спецификации:

1. Општи услови

1.1 Набавувач на услуги ЗГ. Национален ромски центар со седиште на ул. Доне Божинов бр.11/5, Куманово.
1.2 Предмет на барањето: Прибирање на понуди за набавка на лап-топ и лиценца за windows 10
1.3 Национален ромски центар го имплементира проектот „Кампања за превенција на насилство врз жени и
семејно насилство во ромските заедници” во рамките на Регионалната програма на Европската Унија и
UN Women „Спречување на насилството врз жените во Западен Балкан и Турција: Имплементирање на
норми промена на ставови” и за потребите на проектот НРЦ го објавува ова барање преку својата
интернет страница www.nationalromacentrum.org.
1.4 Набавката на ова Барање е не делива. Изборот ќе се направи согласно најдобриот финансиски интерес и
квалитет на понудените стоки и услуги.