На 25 и 26 април 2017 година во Охрид, Фондацијата „Албиз“ ја организираше втората работилница за креирање на „Неформална платформа на НВО за соработка со бизнис секторот“ каде беше разгледана предлог Стратегијата на граѓанските организации за соработка со бизнис секторот.

Учесници беа претставници на различни организации, членки на неформалната платформа.

Во Стратегијата е даден преглед на актуелната состојба на граѓанските организации во Македонија, како и досегашната соработка на граѓанските организации со бизнис секторот.

Во неа се содржани стратешките цели и предложените активности за секоја од нив. Целите на Стратегијата се: зголемена доверба на јавноста и бизнисите во граѓанскиот сектор; зголемена поддршка за граѓанскиот од страна на бизнис секторот; зајакнат капацитет за соработка помеѓу двата сектора и поттикнувачка правна рамка за донации од страна на бизнисите. Исто така подготвен е и планот за спроведување и следење.

Работилницата е дел од проектот „Финансиска одржливост на НВО преку соработка со деловниот сектор“, кој го спроведуваат Фондацијата „Албиз“ и Стопанската комора на северозападна Македонија. Истиот е финансиран од Европска Унија.

Фондацијата за развој на образование и култура „Албиз“ е корисник на институционален грант на Цивика мобилитас. Повеќе информации околу ова можете да најдете на нивниот профил.