Повик за вклучување вo

ЕДУКАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ!

 

ЗЕДМ Сложувалка ги поканува сите заинтересирани средношколци од општина Гевгелија да бидат дел од проектот „Подобрување на успехот во формалното образование“!

ЗОШТО?

Главна цел на проектот е зголемување на степенот на знаење и подобрување на покажаниот успех по предмети од наставната програма, за кои учесниците наидуваат на потешкотии присовладување на редовниот материјал или при подготовката за екстерното тестирање.

КАКО?

Ова ќе го постигнеме преку идентификување на два наставни предмета каде што пријавените учесници имаат слаб успех или каде што најчесто се соочуваат со потешкотии при учењето. По идентификувањето, ЗЕДМ Сложувалка во соработка со своите едукатори-волонтери ќе креира неформална наставна програмакоја ќе биде имплементирана преку креативни работилници и едукативни активности. 

КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

За учество во проектот може да се пријават сите заинтересирани средношколци од СОУ Јосиф Јосифовски – Гевгелија, кои следат програма од општествено-хуманистички или природно-математички науки, преку пополнување на следната ПРИЈАВА најдоцна до 27 февруари 2015 година.

Активностите ќе се организираат за два наставни предмета за кои пријавените ќе покажат најголем интерес.

Проектот ќе опфати 40 учесници. Доколку бројот на пријавени ја надмине оваа бројка, учесниците ќе се селектираат по принцип „прв пријавен“. При селекцијата на учесници, предност ќе имаат учениците од социјално загрозените семејства и децата без родителска грижа.

ДАЛИ УЧЕСТВОТО ЌЕ БИДЕ БЕСПЛАТНО?

Проектната програма, односно учеството на работилниците ќе биде бесплатно за сите учесници.Дел од патните трошоци за учесниците од околината на градот Гевгелија ќе бидат покриени.

 

Проектот е поддржан од Општина Гевгелија