Центарот за граѓански комуникации ја претставува новата веб платформа www.integritet.mk наменета за проценка на транспарентноста, отчетноста и интегритетот на државните институции при трошењето пари преку тендерите.

Опфатени се сите министерства, Владата и нејзините секретаријати и Собранието, а годинава ќе бидат додадени и општините и градот Скопје. Истражувањето е спроведено врз основа на податоците за 2016 година, а институциите се рангирани според 31 параметар, утврдени врз основа на обврските што произлегуваат од Законот за јавните набавки, од Акцискиот план за Отвореното владино партнерство и од добрата пракса во трошењето јавни пари.

Зависно од нивото на транспарентност, отчетност и интегритетот во јавните набавки, институциите се рангирани во едно од следниве пет нивоа: „оскудно“ (0-20%), „минимално“ (20%-40%), „ограничено“ (40%-60%), „солидно“ (60%-80%) и „високо“ (80%-100%). Сите анализирани 21 институција се наоѓаат во трите средни нивоа на рангирање (од можни пет) и исполнуваат од 34% до 65% од критериумите за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки. Платформата содржи и алатка за самоевалуација на институциите како основа на нивно постојано подобрување. Платформата е изработена со поддршка од Европската унија.

Центарот за граѓански комуникации е корисник на институционален грант од Цивика мобилитас.