Станува збор за трудот „The covid-19 impact on exports in North Macedonia—firm-level analysis“, кој се објави во проминентното списание Economic Research – Ekonomska istrazivanja, кое е индексирано на Web of Science, има импакт фактор од 3.034 и е позиционирано во квартал 2 од групата списанија во Економија.

Пристап на следниот линк: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2022.2063918