На денешната 28-ма седница по ред на Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор се разгледуваше програмата и одлуката за распределба на средствата од Буџетот на РСМ за 2021-ва година

  •  Која и каква треба да биде улогата на претставниците на граѓанските организации во Комисијата која што ги носи одлуките за финансирање на граѓанските организации? Дали треба да бидат набљудувачи или пак дел од оценувачите? Дискусијата која што се разви на седницата упатува многу на веќе созреаната потреба за реформа на државниот систем за финансирање на ГО
  • Исто така, најавено е дека ваквата реформа ќе започне да се спроведува оваа 2021-ва година, па ќе треба сите како граѓански организации да ги следиме процесите, но максимално да придонесеме кон истите како би добиле систем или модел за државно финансирање по терк и мерка на ГО
  • Што се однесува пак до зголемувањето на транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации, оваа година за прв пат јавно ќе бидат објавувани извештаите на граѓанските организации за веќе реализираните проекти финансирани од Буџетот на државата.
  • Известувањето за работата на Советот, Рурална Коалиција го реализира во рамките на годишниот план за работа на организацијата кој што е поддржан во рамките на програмата на Civica Mobilitas .