Децата од две битолски градинки беа дел од едукативните настани
организирани од ЗГ „Медиа плус“ преку Општинскиот совет за превенција на
Општина Битола.

Дечињата од детските градинки „Мајски Цвет“ и од ЈОУДГ „Естреја Овадија
Мара“, ја проследија претставата „Безбедно дете“, а потоа боеја на
боенки со истата содржина, што ги обезбеди „Медиа плус“.

Членовите на Советот за превенција ја проследија едукативно –
информативната работилницата во функција на поголема видливост на
Советот за превенција и зголемена соработка со граѓаните и граѓанскиот
сектор. На работилницата се разработуваа и теми за законската рамка за
делување на ова тело и неговите надлежности.

Сите активности се во рамките на проектот „Здружени сме посилни и
побезбедни“ на ЗГ Медиа Плус од Штип , во рамките на програмата Цивика
мобилитас.