Кодексот за фер финансиски услуги кон потрошувачите поврзан со процедурата за стекнување
на сертификатот „Фер финансиски услуги“ и се почитува на доброволна основа од страна на
потписниците.
Тој е инструмент на оние даватели на финансиски услуги кои имаат за цел да го
подобрат однесувањето кон потрошувачите при понудата на своите производи, да стекнат
поголема доверба кај потрошувачите, да ги почитуваат и унапредат правата на потрошувачите.
Прочитајте го во целост Кодексот за фер финансиски услуги.