Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Ве поканува на презентација на три извештаи од набљудување на програми за социјална заштита што ќе се одржи на 13 март во хотел Карпош со почеток од 11 часот. Покрај тоа, ќе бидат презентирани и два кратки документи за јавни политики:
– „Подобрување на соработката на граѓанските организации и државните институции во насока на унапредување на системот на социјална заштита во Република Македонија” и
– “Како до подобар систем на социјална заштита во Република Македонија“.

Извештаите и документите за јавни политики спроведени во рамки на проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“, финансиран од Европската Унија, ќе дадат препораки за подобрување и унапредување на системот и на механизмите за социјална заштита на локално и национално ниво.

Претходните истражувања во рамки на проектот за перцепциите на примателите на социјална помош покажаа дека мнозинството од нив сметаат дека примањата кои ги добиваат во форма социјална помош не се воопшто доволни за задоволување на нивните основни потреби. Поголем дел приматели на социјална помош сметаат дека во Македонија е многу тешко да се најде работа. Доминантен дел тврдат дека во текот на последната година, нивните месечни трошоци се зголемиле и на иднината гледаат со песимизам.

Општата цел на проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“ е унапредување на социјалната вклученост преку зајакнување на капацитетот на локалните чинители. Притоа, да се зајакнат капацитетите на Јавната установа Завод за социјални дејсности (ЗСД), Центрите за социјална работа (ЦСР), како и граѓанските организации (ГО) кои работат во полето на социјална заштита, и да се развијат иновативни програми за социјална вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите.