Како да се вклучат граѓанските организации во процесот на донесување на одлуки?

Водичот за добри практики на вклучување на граѓанските организации во процесот на донесување на одлуки беше главната тема на онлајн презентацијата која што ја организирање Рурална Коалиција и на која што се беа прикажани главните алатки и механизми за вклучување на граѓанските организации и нивен придонес во процесот на креирање на јавните политики од страна на локалните и национални власти.

Беа споделени позитивни меѓутоа и помалку позитивни пракси од процесот на комуницирање особено со претставниците на локалните власти и доставувањето и прифаќањето на иницијативи предложени од страна на граѓанските или локалните grass root организации.

Водичот е изработен на лесен, едноставен и разбирлив јазик за секој, а се со цел да се овозможи негова широка примена. Истиот е изработен во рамките на годишниот план за работа на Рурална Коалиција кој што е поддржан од Civica Mobilitas.

Водичот е достапен на веб сајтот на Коалицијата во делот за публикации. Кликнете тука.