Демократското управување во една граѓанска организација, меѓудругото значи и континуирано делување на сите нејзини органи, вклучувајќи го и највисокото тело на организацијата, Собранието.
На 30-ти март се одржа редовната годишна седница на Собранието на Рурална Коалиција каде што се верификуваше членството на новите 5 здруженија-членки, па им посакуваме искрено добредојде во коалицијата:
  1. Здружение напредок, поддршка и одржлив развој на жени Apple Tree од Скопје,
  2. Здружение зa културен и земјoделски рaзвoј Егри,
  3. Организација на жените на општина Свети Николе-owmsvn,
  4. Foundation for Local and IT Development- Gevgelija  и
  5. Здружение Радика Де
Членството во Рурална Коалиција всушност значи партнерство во остварувањето на заедничката мисија која што ја имаме сите ние, а тоа е создавање на одржлив локален и рурален развој во кој што родовата еднаквост, човековите права и економскиот развој ќе бидат водечката сила на локалното население кон поквалтетен животен стандард.
Исто така, на Собранието и посакавме добредојде на нашата нова членка на Управниот одбор, Зујца Газепова за која што веруваме дека искрено ќе го подобри управувањето на Коалицијата и ќе го издигне на повисоко ниво делувањето и препознатливоста на Коалицијата како активен чинител во секторот земјоделство и рурален развој.
Беа усвоени Стратегијата за организациски развој на Коалицијата за период 2021-2025, како и Кодексот за добро управување изготвени со поддршката на Balkan Civil Society Development Network и Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС во рамките на програмата за #транспарентно и #отчетно работење, како и измените на Статутот кои што овозможуваат гласање и донесување на одлуки по електронски пат, а беше едногласно усвоена и одлуката за основање на социјално претпријатие и додавање на уште една област во работењето на организацијата, а тоа е социјалното претприемништво.