Врз основа на член 10 и член 14 од Статутот на Асоцијација Иницијатива за социјални промени на ден 16.06.2020 година (петок) во 18 часот е закажана седница на Собранието на организацијата. Седницата на Собранието ќе се одвива по следниов дневен ред: Разгледување и усвојување на наративниот и финансискиот извештај за 2019. Избор на нови членови на Собранието. Избор на нови членови на Управниот одбор. Разно. Кандидати за избор во нови членови на Собранието на организацијата се активисти од невладиниот сектор, односно членови на организации кои долго време соработуваат со ИнСоК, но и вработени во јавната администрација и млади лица кои работат на промовирање на ромското прашање и активно се залагаат за поголема инклузија на ромската заедница во општеството. Кандидатите беа предложени од страна на членовите на актуелниот Управен одбор и Извршната канцеларија и притоа се водеше сметка да има баланс меѓу претставниците на невладините организации, вработени во јавната и државна администрација и млади активисти. При изборот активно ќе се залагаме за почитување на родовата застапеност.   Седницата на Собранието, поради настанатата состојба ќе се одржи електронски.   Состанокот, со дозвола на учесниците, ќе биде снимен и за истиот ќе постои електронски запис кој ќе биде архивиран во архивата на организацијата.