Прочитајте го караткиот бриф за политики: Бриф за политики: Јавните финансии на општините и Ковид-19 во Северна Македонија и погледнете ги инфографиците за јавните финасии кај ЕЛС во услови на Ковид-19.

Брифот за политки како и инфографиците се подготвени врз основа на Студијата: Ковид-19 и Општините во Северна Македонија.