5 успешни приказни за унапредување на транспарентноста и отчетноста на граѓанските организации, меѓу кои што и таа на Рурална Коалиција беа споделени во рамките на програмата „Одржливо граѓанско општество – државно финансирање на граѓански организации“, која што ја спроведува Македонски центар за меѓународна соработка – МЦМС со Balkan Civil Society Development Network и Центар за информирање, соработка и развој на граѓанските организации од Словенија (ЦНВОС) , во периодот од 2018 до 2021 г. Програмата е финансирана од Европската Унија (ЕУ).

Имаше навистина што да се слушне, што да се сподели и што да се научи, а во насока како #отчетно и #транспарентно работење на граѓанските организации придонесува кон одржливоста на мрежите/коалициите. Во својот дел, Рурална Коалиција го истакна значењето на партиципативното спроведување на процесот на стратешко планирање за институционалниот развој на коалицијата, додека пак кодексот за добро управување ги зацврстува демократските вредности, како и транспарентноста и отчетноста во работењето на управувачките структури во Коалицијата. “Делувањето во мрежа значи градење на круг на доверба со организациите-членки кој што постојано мора да се одржува и унапредува, а како да се достигне транспареност и отчетност која што тоа ќе го овозможи е главниот предизвик со кој што се соочуваат мрежите. Но, токму пак, довербата, отвореноста, транспарентноста, споделувањето на знаења, искуства, практики, заедничкото делување е она што има ја дава моќта на придонес на мрежите во општеството и ги прави препознатливи.“ – спомена во своето излагање извршната директорка на Коалицијата, Лилјана Јоноски.

Рурална Коалиција и понатаму ќе работи на унапредување на транспаретноста и отчетноста во работењето затоа што тоа е единствениот начин како Коалицијата може да се подготви и да делува во процесите кои што ни следуваат, а тоа се реформите во системот на државно финансирање, отворањето на пристапните преговори со ЕУ итн., каде што ваквите вредности се поставени на високо скалило кое што го дава легитимитетот и кредибилитетот на организацијата.