Проект: 3 R (3 Р) Редуцирај, реупотреби, рециклирај на Фондација за развој на локалната заедница Штип
Поддршка: ФООМ

Генералната цел на проектот е: Да се истражат и промовираат одржливи модели за употреба на текстилниот отпад како можност за бизнис на социјално ранливите групи.
Конкретни цели:
КЦ1: Да се истражи состојбата со собирањето, обработката и реупотребата на текстилниот отпад и можностите кои ги нуди повторната употреба во општина Штип;
КЦ2 Да се промовираaт можностите за реупотреба на текстилниот отпад, со креирање на производи со додадена вредност;
КЦ3 Да се зајакнат капацитетите на ФРЛЗ за развивање и тестирање на модели за реупотреба на текстилниот отпад;
КЦ4: Да се подигне свеста на граѓаните за рециклирање.

Предвидени активности :
Активност 1 – Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип
Активност 2 – Информативно – едукативна кампања за можностите кои ги нуди повторната употреба на текстилот
Активност 3 – Јакнење на капацитети на проектниот тим за развивање и тестирање на модели за реупотреба на текстилниот отпад

Спроведените активности ќе резултираат со:
• Реална слика на состојбата со собирањето и реупотребата на текстилниот отпад во Општина Штип;
• Промовирана кружната економија и модели за вклучување на лицата во социјален ризик на пазарот на труд, со употреба на текстилниот отпад;
• Воспоставена соработка помеѓу засегнатите страни за развивање на бизнис модел за употреба на текстилниот отпад;
• Зголемена свест на локалната заедницата за потребата од рециклирање, посебно на текстилниот отпад;
• Зајакнати капацитети за развивање и тестирање на модели за реупотреба на текстилниот отпад во локалниот контекст.

pozadina-3R