На седницата на Советот за соработка со и развоj граѓанскиот сектор коjа што се одржа вчера, на 02-ми ноември, меѓудругото се разгледуваше и кварталниот извештаj за спроведувањето на стратегиjата на Владата за соработка со и развоj на граѓанскиот сектор, каде што се утврди дека особено деловите кои што се однесуваат на унапредувањето на овозможувачката околина за делување на граѓанските организации остануваат нереализирани. Такви се на пример, измените во законот за здружениjа и фондации, формирањето на државниот фонд за институционална поддршка и развоj за ГО, даночни олеснувања за ГО, социjално претприемништво итн. Во таа насока последните 2 месеци остануваат на нас граѓанските организации да иницираме колку што е возможно отпочнување на процесите поврзани со делувањето на ГО, но и да ги поттикнеме институциите да придонесат кон истите. Деталниот извештаj за реализираните активности, како и текстот на самата стратегиjа се достапни на овој ЛИНК , како и на https://nvosorabotka.gov.mk/?q=mk/node/450. Исто така особено е значаjно што претстои нов стратешки период на планирање во коj што треба сите ГО да се вклучиме и да придонесеме истиот реално да ги одрази нашите потреби и интереси. Промоциjата на работата на Советот како и стратегиjата за соработка на Владата и граѓанскиот сектор се дел од активностите кои што Рурална Коалициjа ги спроведува во рамките на институционалната поддршка на програмата на Civica Mobilitas.