Вкупен буџет: 329.800 денари

Времетраење: 15.06.2020 – 15.12.2020

КОНСТИТУЕНТИ

Здружението на Ромите Черења има собрание od 25 члена,има свој претседател ,секретар и благајник , управен одбор кој брои пет члена и надзорен орган од три члена. Здружението во моментот брои 35 члена,од кои шест волонтираат. Здружението на Ромите Черења е член на мрежата Linkedin од Канада, член на платформата Romadect.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Биди храбра и не молчи за семејно насилство

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Како клучно прашање на што сакаме да се осврнеме преку овој проект е да го актуелезираме проблемот со семејното насилство во ромскте домаќинства и да придонесеме за намалување на насилството во семејството , преку промовирање и едуцирање за нивните законски права, вклучително и на правата во рамките на семејството. Жените ромки ниту се информирни ниту знаат како да се заштитат од семејното насилство.Тие се лишени од своите права и имаат многу ниска свест за механизмите за заштита од семејно насилство и нивните човекови права.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Подигање на свеста на целата општествена заедница за борба против насилството врз жените и семејното насилство.

Специфична цели:

 1. Мотивација и охрабрување на жените Ромки да проговорат и да го пријават семејното насилство;
 2. Едукација и информација за превенција од семејно насилтво;
 3. Запознавање и информирање на жените ромки со Истанбулската конвенција

РЕЗУЛТАТИ

 • Спроведена промотивна кампања за намалување на семејното насилство. Снимен спот кој се очекува да има гледаност повеќе од 80000 гледачи преку телевизија и преку 50000 гледачи преку социјалнитe медиуми (фејсбух и јутубе);
 • Спроведено истажување за да се утврди бројот на ромски жени воШтип кои се жртви на семејно насилство. Со истражувањето ќе се опфатени 150 жени;
 • Организирани и оддржани студиски кругови за најмалку 60 жени ромки;
 • Оддржан форум за заклучоци и препораки од настанот;

АКТИВНОСТИ

 1. Снимање и емитување на видео спот во траење од 30 секунди  кое  ќе се емитува на една од регионалните телевизии во Штип и на социјални медиуми (фејсбук и јутубе);
 2. Спроведување на истражување за да се утврди бројот нажени ромки во Штип кои се жртви на семејно насилство;
 3. Организирање на студиски кругови за информирање и едукација на жените ромки за нивните права;
 4. Организирање на завршен настан (форум)

Веб страна