Вкупен буџет: 327.000 МКД

Времетраење: 5 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Конституенти во овој проект се лицата со посебни потреби (интелектуална, физичка и друга попреченост), групите сместени во Дневни центри, во семејства и самостојни лица со инвалидитет. Покрај нив, конституенти се и професионалните актери кои ќе им бидат партнери и заедно ќе работат преку театарска игра на сцената на Македонскиот народен театар (МНТ).  

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

КУМ ТЕОДОС/ 2020 – инклузивен драмски перформанс

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Со овој проект се реализираат законските права и слободи на лицата со хендикеп. Досега во нашата држава овозможени се низа социјални, образовни и спортски можности за остварување на личните права, но не и правото во областа на културата. Со овој наш предлог, создаваме култура без дискриминација. Нудиме услови за креативно изразување на секој поединец што е во контекст и со Ратификацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во Македонија, каде што и државата има сериозни обврски да спроведе низа активности согласно со неа.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Остварување и заштита на човековите права – културните права на лицата со посебни потреби.

Специфична цел/и:

 • Инклузија на лица со посебни потреби со други лица во културните  активности;
 • Овозможување еднакво учество  на лицата со посебни потреби во граѓанското општество;
 •  Унапредување на квалитетот на живот на лицата со посебни потреби;
 • Подигнување на јавната свест за правото на еднаквост и недискриминација;
 • Разбивање на предрасудите и дискриминаторскиот однос.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Вклученост и прифатеност на лицата со посебни потреби во општествената заедница;
 2. Рамноправност во општеството на лицата со и лицата без инвалидност;
 3. Реализираност на лицата со посебни потреби во креативно изразување;
 4. Еднаквост помеѓу лицата со типичен и а-типичен развој (лица „без“ и лица „со“ попреченост);
 5. Рамноправност, еднаквост и недискриминација.

АКТИВНОСТИ

 1. Презентација на предлог проектот во Дневните центри за лица со посебни потреби,  Заводи,  Мали домови, Интернати  и др. вид установи за нега и грижа на инвалидизирани лица во нашата држава;
 2. Обуки на ментори на групите и на лицата со посебни потреби со цел избор на талентирани лица (за танц, глума, музика, пантомима);
 3. Драмски работилници со лицата со ПП, предводени од професионални актери, режисери, пантомичари;
 4. Кореографски работилници – со професионални танчери, кореографи
 5. Музички работилници – со музички соработници, автори на музика, аранжери, композитори, исполнители;
 6. Постановка на сцена на драмските етиди/сцени- мизансцен, во соработка со професионален режисер и асистент режисер;
 7. Финален перформанс – 2, 3, 4 декември, со вклучена  дебатна средба со раководните лица, менторите и уметничкиот тим на здружението.