Вкупен буџет: 330.000 денари

Времетраење: 6 месеци

КОНСТИТУЕНТИ

Легис соработува со сите релевантни институции на терен и, обезбедено дозволи за пристап и, извршување на својата хуманитарна и правна мисија. Теренските работници во пограничните кампови се со постојано присуство повеќе од 4 години и, се локални граѓани во Куманово и Гевгелија а, со цел да се поддржат локални работни места. Легис има пристап и до полуотворениот центар за баратели на азил во Визбегово, Скопје. Во однос на правната заштита, Легис примарно соработува со канцеларијата на Народниот правобранител и, со други локални организации за заштита на човекови права и, по потреба, учествува во тимовите на ненајавени посети на затворени институции и полициск станици со Независниот механизам за заштита од тортура при канцеларијата на Правобранителот а со тоа и пристап до притворот за странци во Гази Баба.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Следење на пристапот до човековите права на бегалците и мигрантите во Република Северна Македонија

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Со почетокот на хумантарната криза во РСМ во јануари 2015 г. Легис е една од првите организации кои во соработка со институциите, обезбедува хуманитарна заштита, правно советување и активно работи со медиумите. Здружението изработува неделни извештаи за состојбите во пограничните транзитни центри и пристапот за човекови права, дел е од работни групи за правни измени во областа на азил и правна заштита. Хуманитарната криза не е завршена. Напротив, во периодот од јануари до крајот на ноември 2019 година во пограничните центри транзитирале: 1439 луѓе од кои, 147 непридружувани малолетници и 53 други ранливи групи, додека на јужната граница во транзитниот центар во истиот временски период 19215 бегалци и мигранти , а од нив 379 биле згрижени внатре во кампот од кои 63 ранливи категории од кои 41 непридружуван малолетник.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Подобрување на пристапот до човекови права и заштита за бегалци и мигранти во РСМ.

Специфична цели:

  • Следење на состојбите со пристапот до човекови права и заштита на бегалци и мигранти во погранични центри;
  • Овозможување правно советување во заштита на човекови права на терен и, проследување повреди на човекови права до Канцеларијата на Народниот правобранител на РМ;
  •  Подигнување на јавната свест за повреди на човекови права на бегалци/мигранти

РЕЗУЛТАТИ

  1. Подобрени на условите и пристапот до човекови права и заштита за бегалци и мигранти во погранични транзитни центри;
  2.  Подигната јавна и институционална свест за проблемите во пристапот до човекови права и заштита со кои се соочуваат бегалците и мигрантите во РСМ.

АКТИВНОСТИ

  1. Следење на пристапот до права и заштита за бегалци и мигранти во два погранични транзитни центри на северната и јужната граница на РСМ -Методологија: Квалитативен метод во форма на Правно истражување;
  2. Подигнување на јавната свесност, правно советување и соработка со институции за подобрување на пристапот до човекови права и заштита во РСМ.

Веб страна