Вкупен буџет: 320.000 MKД

Времетраење: 01.03.2021. – 31.07.2021 (5 месеци)

КОНСТИТУЕНТИ

Првата група на конституенти се младите лица кај кои треба да се подигне свеста за екологијата и активно вклучување во зачувување на природата.

Втора група на конституенти се општинската власт и законодавната власт: Општина Скопје, Велес, Дојран и Маврово и Ростуше.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

ЗА ЧИСТА И ЗДРАВА ВОДА, СТОП ЗА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ВОДИТЕ

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Подигањето на свеста за зачувување на природата посебно на водата ќе има зголемено влијание во иднина и ќе придонесе за намалување на загадувањето на природата, езерата и здрава животна средина. Дополнително, ефектот од спроведување на проектот ќе биде моментален со чистење на тешкиот отпад кој е фрлен во езерата Младост Велес, Мавровско Езеро, Дојранско Езеро и Матка, како и отстранување на заостанатите рибарски мрежи кои доведуваат до намалување на фондот на рибите во езерата и нивно угинување.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Подигање на свеста за екологијата и чување на природните богатства во Македонија како извор на здрава животна средина

Специфична цел/и:

Првата специфична цел на проектот е подводно чистење на природните и вештачките езера од пластични предмети, гуми, делови од моторни возила, разни метални предмети, а особено чистење од заостанати рибарски мрежи во кои се фаќаат рибите и угинуваат. При тоа во процесот на распаѓање предизвикуваат појава  на дислокација на цели врсти на риби и други подводни животни.

Втора специфична цел е вклучување на месното население, а особено младата популација, која треба да ги усвои позитивните навики во секојдневното живеење во урбана средина.

РЕЗУЛТАТИ

 1. Организирана конференција за Денот на водите;
 2. Организирани 4 еколошки акции за чистење на езерата:
  • Младост Велес
  • Мавровско Езеро
  • Дојранско Езеро
  • Матка
 3. Подигната свест за заштита и чување на водата;
 4. Креирани и дистрибуирани 50 прилози во медиумите за проектот.

АКТИВНОСТИ

 1. Организирање на настан по повод Меѓународниот Ден на водите на 22.03.2021;
 2. Организација на еколошка акција и чистење на езерото Матка Скопје од отпад кој е фрлен во езерото;
 3. Организирање на еколошка акција и чистење на езерото Младост Велес од отпад кој е фрлен во езерото и чистење од рибарски мрежи;;
 4. Организирање на еколошка акција и чистење на  Дојранско Езеро од отпад кој е фрлен во езерото и чистење од рибарски мрежи;
 5. Организирање на еколошка акција во Мавровско Езеро и чистење на езерото од заостанати  рибарски мрежи, кои претставуваат опасност за уништување на рибите, ракот и другиот подводен свет;
 6. Организирање на конференција и панел дискусија за екологија и подигање на свеста за намалување на загадувањата на езерата во Македонија;
 7. Изработка на промотивни материјали.

Веб страна