Буџет обезбеден од Цивика мобилитас: 301.500 МКД

Времетраење: 01.03.2021 – 30.11.2021 (9 месеци)

КОНСТИТУЕНТИ

Млади лица со попреченост и со типичен развој од Општина Велес.

ЗА ПРОЕКТОТ ПОДДРЖАН ОД ЦИВИКА МОБИЛИТАС

УМЕАМ, МОЖАМ, КРЕИРАМ, ТВОРАМ

ЗА ШТО Е ПОТРЕБНА АКЦИЈАТА

Лицата со попреченост наидуваат на повеќе проблеми и потешкотии во секојдневниот живот. Еден од водечките проблеми е недоволната или воопшто никаква вклученост на овие лица во повеќе сегменти на општественото живеење, вклучувајќи разни културни и уметнички настани и активности.

Со овој проект, реално би ги вклучиле лицата со попреченост во повеќе сегменти на општественото живеење. Тие ќе стекнат нови искуства и вештини, ќе се чувствуваат корисни во нивното секојдневно опкружување, ќе постигнат поголема самодоверба и сигурност, а од друга страна, сограѓаните ќе имаат можност да ги увидат способностите, можностите и креативноста на лицата со попреченост, односно, да ги надминат постоечките предрасуди.

ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Општа цел: Подобрување на општествената/ социјалната инклузија на младите лица со попреченост преку нивно вклучување во шестмесечни инклузивни работилници и онлајн курсеви со нивните сограѓани (мини клубови).

Специфична цел/и:

  • Оспособување на  лица со попреченост за конкретни творечки активности;
  • Промовирање на творечките способности на лицата со попреченост во пошироката јавност.

РЕЗУЛТАТИ

  1. Опкружување (околина) за граѓанското општество: Граѓанските  организации заедно со нивните члeнови ќе развиваат стратегии и механизми за заедничка соработка и делување на локално и национално ниво;
  2. Граѓански ангажман: Граѓанските организации создаваат силни конституенти и со тоа овозможуваат активен граѓански ангажман во граѓанските иницијативи, вклучително и волонтерство (претставници од самите ГО и од бизнис секторот ќе продолжат волонтерски ќе учествуваат во утврдување на стратегии за социјална интеграција).

АКТИВНОСТИ

  1. Формирање проектен тим составен од координатор и асистент на координатор, членови на ДПЛПП Зрак и тим за поддршка составен од двајца специјални едукатори кои ќе бидат придружници и поддршка на лицата со попреченост на работилниците и другите настани од проектот;
  2. Набавка на ДСЛР фотоапарати и еден полупрофесионален фотоапарат;
  3. Формирање мини библиотека и обезбедување на 30–40 наслови од различни жанрови од страна на Клубот на писатели;
  4. Организација и реализација на шестмесечен курс по фотографија за  млади лица со и без попреченост;
  5. Организација и реализација на шестмесечен курс за пишување проза, поезија и драмски текстови за  млади лица со и без попреченост.